header huisje essiemee nieuw
Download de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Essiemee

 
 
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Essiemee
Esmee Visser
De Weel 9
1616PM Hoogkarspel
 
Telefoonnummer: 0643040822            
E-mailadres: info@essiemee.nl
 
BTW-identificatienummer: NL190221562B01
 
IBAN: NL51INGB0680240799
 
 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Essiemee en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Essiemee en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Essiemee zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van Essiemee.
 
 
Artikel 3 - Het aanbod
 1. Een aantal producten die aangeboden worden door Essiemee zijn tweedehands goederen. Doordat deze producten eerder gebruikt zijn, kunnen er normale gebruikerssporen aanwezig zijn. In geval van grote beschadigingen (anders dan normale gebruikerssporen) zal dit bij het desbetreffende product aangegeven zijn. Hieruit zijn geen rechten te ontlenen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. De kleuren van producten op productfoto’s kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:de prijs inclusief belastingen;
·de eventuele kosten van aflevering;
·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
·de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
·de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
·de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 
Artikel 4 - De overeenkomst 

 
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een orderbevestiging per e-mail naar de consument is verstuurd.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Essiemee onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Essiemee passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4.  Essiemee kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Essiemee op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
 Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van producten
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen zal de bestelling niet worden teruggenomen en de betaling niet ongedaan worden gemaakt.
 3. De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan Essiemee kenbaar gemaakt te worden. De consument vermeld hierbij het order- of factuurnummer. Niet vooraf aangemelde retourzendingen zullen niet worden terugbetaald.
 
 Artikel 6 - Kosten  in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor zijn rekening.
 2. De verzendkosten die bij de bestelling in rekening zijn gebracht worden niet terugbetaald.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
  
Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Essiemee alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a)      die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b)      die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)       die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)      die snel kunnen bederven of verouderen;
e)      waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f)        voor losse kranten en tijdschriften;
g)      voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 
 
Artikel 8 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a)       deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b)       de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 6. De vernoemde prijzen zijn voorbehouden van eventuele typefouten en prijswijzigingen.
  
Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
 1. Essiemee geeft geen garantie op de tweedehands artikelen.
 2. Essiemee staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid voldoen.
 3. De klant wordt veronderstelt te zijn dat de tweedehands/vintage artikelen geproduceerd zijn in tijden dat er andere eisen werden gesteld aan de veiligheid en het gebruik van deze producten dan in de huidige veiligheidsvoorschriften en wet- en regelgeving. 
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien er een gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Essiemee geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.
  
Artikel 10 - Overmacht
 1. Essiemee is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, e noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Essiemee geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Essiemee niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Essiemee heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Essiemee zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Essiemee kan gedurende de periode dat de overmacht voorduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
 1. De bestellingen worden uitsluitend verzonden na ontvangst van de betaling.
 2. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. De verzendkosten voor een brievenbuspakket bedragen 3,50 euro en voor pakketpost 6,50 euro (binnen Nederland). Bij bestellingen boven de 75 euro vervallen de verzendkosten. (binnen Nederland)
 3. Essiemee zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 8. De verzending wordt verzorgd door PostNL. Essiemee is niet aansprakelijk voor eventueel verlies en/of beschadiging van de producten tijdens de verzending. Verzekerd verzenden is op verzoek mogelijk. De kosten van verzekerd verzenden zijn voor rekening van de consument.
 
 Artikel 12 - Duurtransacties
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 
 Artikel 13 - Betaling
 1. Bestellingen dienen vooraf overgemaakt te worden per bank of giro op het rekeningnummer van Essiemee, ING rek.nr. NL51 INGB 0680 2407 99, onder vermelding van het ordernummer.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Essiemee te melden.
 3. De betaling van de bestelling dient te geschieden binnen 7 dagen. Wanneer de betaling niet binnen deze termijn ontvangen is, zal de bestelling worden geannuleerd.
 
Artikel 14 - Klachtenregeling
 1. De producten van Essiemee worden met grote zorg gemaakt en uitgezocht. Mochten er toch klachten zijn kan de klant via e-mail contact opnemen met Essiemee. (info@essiemee.nl)
 2. Bij Essiemee ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  
Artikel 15 – Privacy
 1. Essiemee respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zal persoonsgegevens alleen gebruiken voor het correct verwerken van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
 
Artikel 16 - Aansprakelijkheid
 1. Essiemee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Essiemee is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Essiemee is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 3. Indien Essiemee aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De consument is zelf verantwoordelijk voor het toezien van veilig en verantwoord gebruik van de producten van Essiemee. De geschiktheid en het gebruik van de producten voor en door kinderen is ten alle tijden ter beoordeling van de ouders/verzorgers.
 
Artikel 17 - Disclaimer
 1. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Essiemee behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de inhoud, prijzen en de algemene voorwaarden van de website te wijzigen.